top of page

Általános Szerződési Feltételek

FELHASZNÁLÓ HOZZÁJÁRULÁSAI: A mozostudio.hu weblap böngészésével a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weblap üzemeltetőjének, a Stílus 62 Bt (továbbiakban: Üzemeltető) a szellemi termékét képező tartalmakat olvassa és kizárólag saját személyes információ szerzésére használja fel. Az oldalon megtalálható információk ingyenesen megtekinthetők, a weblap Üzemeltetője, mint jogtulajdonos azonban nem járul hozzá a közzétett tartalmak ingyenes üzleti célú felhasználásához.

Az oldalon található tartalmak változatlan vagy nagymértékben hasonló átvétele, többszörözése, terjesztése, bárminemű felhasználása jogkövetkezményeket von maga után. Jelen feltétek tudomásulvételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jogi szabályozásnak és a weblap üzemeltető székhelye szerint hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.

KÖTBÉR A JOGELLENES HASZNÁLATÉRT: Amennyiben weblapunk tartalmával fent említett visszaélés történik, azaz azt a weblap üzemeltetőjének engedélye nélkül harmadik személyek honlapján, nyomtatott médiumokban, vagy bármilyen módon felhasználják, közjegyzői tartalomtanúsítást követően másolt oldalanként napi 20.000 Ft, azaz napi húszezer Forint összegű kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak. Az adatok, fotók átvételével és felhasználásával a Felhasználó elfogadja ezen kötbér megállapodást.

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK: A jelen Általános Szerződési Feltételek dokumentumban (továbbiakban ÁSZF vagy Szabályzat) nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog rendelkezései az irányadók.

A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikuskereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggőszolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Ek. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairólszóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.

Jelen szabályzat 2022.01.31. napjától hatályos és visszavonásig érvényes. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani, a hatályba lépése előtti 8 (nyolc) napos közzététellel. A weboldal böngészésével a felhasználó elfogadja, hogy rá nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

A weboldal oldal üzemeltetője:

Név: Stílus 62 Bt

Képviselője: Siposné Ruff Irén

Nyilvántartási szám: cg-06-022537

Adószám: 24575227-113

Székhely: 2335 Taksony Arany J. u 1

Telefon: +36 (70) 336-0525

Email cím: info@mozostudio.hu

Az oldal teljes tartalma, - beleértve a szövegeket, letölthető tanulmányokat, fotókat és videókat - szerzői jogi védelem alatt áll (1999. évi LXXVI. tv. alapján) és Stílus 62 Bt. jogtulajdonát képezik.

A weboldal használatával a felhasználó elfogadja az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

A weblap böngészésével a felhasználó tudomásul veszi, hogy a weblap üzemeltetőjének, Stílus 62 Bt (továbbiakban szerző) a szellemi termékét képező tartalmakat olvassa és kijelenti, hogy azokat kizárólag saját személyes információ szerzésére használja fel.

A weblap szerzője, mint jogtulajdonos nem járul hozzá e közzétett tartalmak üzleti célú felhasználásához, és annak változatlan vagy nagymértékben hasonló módon történő olyan után közléséhez, átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához, amelyen az üzemeltető szerzőségét nem tüntetik fel.

A jelen feltétek tudomásulvételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jogi szabályozásnak és a weblap szerző székhelye szerint hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.

Amennyiben a weblap tartalmát harmadik személyek honlapján, nyomtatott médiumokban, nyilvános előadásokon, vagy bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon a weblap szerzőjének engedélye hiányában bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észlelem, másolt oldalanként/tartalmi elemenként napi 20.000 Ft + ÁFA, azaz napi húszezer Forint + ÁFA összegű kötbért számlázok a jogtalan felhasználónak. A bizonyításhoz közjegyzői tartalomtanúsítást alkalmazok a jogsértő költségére, ami közokiratnak minősül.

A szerző fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy - mindenkor betartva az egyenlő bánásmódra vonatkozó jogi előírásokat - üzleti, versenytilalmi, pénzügyi vagy más bizalmi illetve konkurenciavédelmi okból ne nyújtson szolgáltatást egyes érdeklődőknek.

A szerző különösebb indoklás nélkül elutasíthatja a szolgáltatásnyújtást, amiről tájékoztatja a megrendelőt. Köszönöm ennek megértését és tudomásul vételét!

Vonatkozó fontosabb jogszabályok jegyzéke

  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.); 

  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.); 

  • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.); 

  • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet; 

  • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 

  • az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 

  • a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együttes rendelet. 

  • a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló 524/2013/EU rendelet

A jogszabályok elérhetőek a www.njt.hu linken.

Budapest, 2022. január 31.

bottom of page